Wrogie przejęcie – pomoc

Strona w przygotowaniu…

Formularz
Dane zleceniodawcy

Zleceniodawca (wymagane)

Imię i nazwisko zleceniodawcy (wymagane)

Nazwa firmy zleceniodawcy (jeżeli zaznaczono, że zleceniodawcą jest firma):

Adres email zleceniodawcy (wymagane):

Telefon kontaktowy zleceniodawcy (wymagane):

Adres zleceniodawcy (wymagane):

Rodzaj usługi:
wywiad gospodarczykontrola ruchu towarowegobezpieczeństwo transakcjiweryfikacja rzetelności kontrahentówwykrywanie urządzeń podsłuchowych

Dane obiektu

Rodzaj obiektu:

Imię i nazwisko lub nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Dodatkowe informacje:

*Powyższe informacje będą wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji możliwości realizacji usługi. W przypadku rezygnacji z usługi przez Zlecającego przed podpisaniem umowy lub negatywnej oceny możliwości realizacji usługi przez Zleceniobiorcę powyższe dane zostaną niezwłocznie usunięte w sposób ostateczny.
W celu realizacji usługi niezbędne jest zaakceptowanie regulaminu realizacji usług wywiadu gospodarczego oraz OWU i podpisanie umowy.